• Home
  • ข่าว
  • เสาะหาข้อเท็จจริงจากเนื้อข่าวภายในแบบข่าวด่วน

เสาะหาข้อเท็จจริงจากเนื้อข่าวภายในแบบข่าวด่วน

เพราะข่าวด่วนจำนวนมาก ค่อนข้างเป็นข่าวพิเศษที่จะต้องจัดทำรายงานด่วนออกไป เพื่อประชาชนคนไทยจำนวนมากได้รับทราบ และบางกรณีก็เกือบจะต้องมีการรายงานอย่างฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทั่วประเทศโดยตรง เพราะฉะนั้น การร่วมมือของคนเขียนข่าวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีพร้อมทั้งสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้เหมือนกัน

 
อาชีพผู้รายงานข่าวในทุกวันนี้ ก็ดูเหมือนจะเป็นอาชีพหนึ่งที่อาจค้นหาคำตอบและความจริงของทุกเรื่องได้อย่างลึกล้ำ ดังนั้น อาชีพนักข่าว จึงไม่ใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็อาจที่จะเป็นนักข่าวได้ ก็เพราะว่าถ้าหากนักข่าวที่ไม่รักษาจรรยาบรรณ พร้อมกับทำหน้าที่ค้นหาข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือว่ากำไรบางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือว่าการกระจายข่าวสาร ก็ไม่อาจจะที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวหลากหลาย เหล่านั้นได้ ดังนั้น นักข่าวที่ดีจำเป็นต้องรักษาจรรยาบรรณของตัวเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะการทำข่าวหรือการแสวงหาคำตอบของข่าว เพื่อปิดประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้จบลงได้ด้วยดี ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในระยะเวลาจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มาในรูปแบบข่าวด่วนภายในปัจจุบัน หากไม่มีฝีไม้ลายมือจริง ๆ ก็คงยากที่จะได้ข่าวสารนั้นมา
 
ข่าวด่วน
ส่วนระบบการร่วมมือของนักข่าวภายในแต่ละสำนัก ถือว่าเป็นการร่วมมือภายในการสืบค้นหาความเป็นจริงของเนื้อเรื่องข่าว เมืองไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงประสบปมปัญหาข่าวด่วนหรือแม้กระทั่งเกิดความไม่ถูกกันกันอยู่ในบางเรื่อง จนเป็นเหตุให้เป็นประเด็นสำคัญที่ชาวไทยส่วนใหญ่จะต้องรู้เท่าทัน เพื่อที่จะดำเนินชีวิตพร้อมกับปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนในบางเหตุ จึงเป็นผลดีต่อผู้ที่เกาะติดรับชมข่าวในทุกวัน